2018. június 3., vasárnap

A Nagy Háború hősi halottai: Bóday Dénes és Langschádl Gyula

100 éve, 1918 június 3-án két újabb név került Komárom város hősi halottainak listájára: Bóday Dénes és Langschádl Gyula mindketten a cs. és kir. 12. gyalogezred katonái voltak. Az 1892-es születésű Langschádl Gyula népfelkelő önkéntes civilben városi tisztviselő volt, a Hétközség fennsikon, Valle dei Ronchinál esett el. Bóday Dénes gyalogos 1898-ban született, őt a tiroli Bozen mellett érte a halálos találat. Langschádl az ezredtől külön harcoló IV. zászlóaljban szolgált, ez magyarázza a két helyszín közti eltérést. Bóday Dénes bátyja, Aladár 1915-ben hunyt el harctéri sérülései következtében. Bóday Dénes emlékét a református, Langschádl Gyuláét a katolikus templomban elhelyezett emléktábla őrzi.
Az alábbiakban a komáromi sajtóban megjelent nekrológok olvashatók (a nevek írásmódján nem változtattam).


A városházán ismét gyászlobogót lenget a tavaszi szellő, ezúttal ifjú élet elmúlását jelenti: Langsádl Gyula városi számtiszt, a tisztviselői kar e rokonszenves fiatal tagja hazája védelmében életét áldozta az olasz harctéren. Mindenki, aki csak ismerte a szerény, jó modorú fiatal tisztviselőt, megdöbbenéssel fogadta a hírt. Ismét elvesztettünk egyet a jobbra hivatottak, a derekabbak közül, akik beváltották volna a pályájukhoz fűzött szép reményeket. Halálát családja: fiatal felesége Özv. Langsádl Gyuláné, édesapja Langsádl János építőmester, városi bizottsági tag, nővére Langsádl Mária városi hivatalnok gyászolják. Az engesztelés angyalai kötözzék be a mélyen sújtott család sebét és adjanak erőt e csapás elviseléséhez. 
Komáromi Ujság 1918 június 20 
Langschádl Gyula hősi halála. Az alábbi megható levelet intézte dr. Csobai Gyula főorvos Langschádl Gyula fiatal özvegyéhez:” Nagyságos asszonyom! Szomorú kötelességemnek teszek eleget mikor kedves férjének Langschádl Gyula önkéntesnek hősi haláláról kell Önt értesítenem. Kérem az Istent, hogy adjon erőt önnek eme mérhetetlen csapás elviselésére és adjon vígaszt, feledést nagy fájdalmára. Önnel érzek fájdalmában és tudom, hogy nagy az Önt ért bánat. Nyugodjon bele ez Isten akaratába, hisz mindnyájunk élete az ő kezében van. Kedves férje sorsában milliók osztoztak és talán fogunk még sokan osztozni. Szépen, hősökhöz méltóan, jajszó nélkül, fájdalom nélkül hall meg. Egy ellenséges gránát a fedezék közelében robbant szét, egy szilánkja áthatolt a fedezék falán és szegény Gyula bajtársamat, kit nagyra becsültem kötelességtudásáét, szerény, kellemes modoráért, egy másik bajtársunkkal együtt fején megsebesítve azonnal megölte. Derék munkatársamat, jó barátomat vesztettem benne én is. Jóakarója voltam, igyekeztem ügyét előmozdítani, de az Isten kiszámíthatatlan akarata meggátolt ebben. Hátra hagyott holmijait a szolgálati hosszú utat mellőzve, a legelső alkalommal Önhöz juttatom, úgyszintén sírjáról is egy fényképet. Mégegyszer, szívből megnyugvást, feledést nagy bánatára kíván, bármikor segítségre kész híve dr. Csobai Gyula t. főorvos a 126. gy. ezred orvosfőnöke (Megj.: Nem sokkal Langschádl halála után a 12. gyalogezred IV. zászlóalját beolvasztották a frissen megalakított 126. gyalogezredbe)
Komáromi Ujság 1917 július 27. 
Hősi halál Lapunk múlt számában megemlékeztünk már Langschádl Gyula hősi haláláról, mellyel kapcsolatban a következő gyászjelentéseket vettük: özv. Langschádl Gyuláné szül. Prágay Paula és kisleánya Paulus Márta, Langschádl Lajos és neje szül. Russay Terézia szülei, özv. Bornemissza Lehelné szül. Langschádl Erzsébet, József, Lajos, Mária, Jani testvérei az összes rokonság nevében is fájdalomtól lesújtva tudatják, hogy a szerelő férj, apa, fiú, testvér, sógor és rokon Langschádl Gyula cs. és kir. 12. gy e. népfelkelő önkéntese folyó hó 3-á n az olasz harctéren Hét község fennsík Walle dei Ranchi-on egy ellenséges gránátszilánktól fején találva hősi halált halt. Drága felejthetetlen tetemét folyó hó 4 én délelőtt helyeztek el a hősök temetőjében. A megboldogult lelki üdvéért az engesztelő szent mise folyó hó 25-én délelőtt 8 órakor lesz bemutatva a Mindenhatónak a Szent András-templomban. Komárom, 1918. június hó 18-án. Az örök dicsőség koszorúzza halhatatlan lelked.Komátom thj. sz. kir. város tisztikara testvéri együttérzésből fakadó fájdalmas részvéttel tudatja, hogy hűséges munkatársa Langschádl Gyula a cs. és kir. 12. sz. gy. ezr. népfelkelő önkéntese életének tavaszán, 26 éves korában, f. évi június hó 3-án, az olasz harctéren hősi halált halt s ott nyugszik immár hősies önfeláldozásának színterén, bajtársai ásta sírban. Emlékét azzal a rajongó tisztelettel ápoljuk, ami a hősöket illeti meg. Komárom, 1918. június 14-én. 
Komáromi Lapok, 1918. június 15. 
Egy komáromi fiú hősi halála. Lapunk múlt számában már elsirattuk derék földinket Bóday Dénest. Most ideiktatjuk a mélységes fájdalomtól sújtott család gyászjelentését, amint következik: Pro Patria. Alulírottak a maguk, de az összes hozzájuk tartozó kedveseik nevében is, bár vérző szívvel, fájó kebellel és a súlyos csapás alatt mélyen megsebzett lélekkel, de Isten akaratin megnyugodva tudatjuk, hogy Bóday Dénes a császári és királyi 12. gyalogezred hős katonája a déltiroli harctéren 1918 június 3-án ellenségei gránáttól találva 20 éves korában hősi halált halt. Mi, akiknek szívében még be sem gyógyult a seb, melyet három éve hősi halált halt Aladár kedvesünk elköltözése ütött szívünkön, nem fogjuk feledni jóságát, szeretetét, a hűséges fiúnak és szerető testvérnek s mélységes bánatunkban csak az vígasztal, hogy drága hazánkért áldozta ifjú életét s hogy veszteségünkben őszinte részvéttel osztoznak azok is, akik őt ismerték és szerették, valamint az is, hogy dicsőült lelke velünk lesz ezután is. Komárom, 1918 július 28  
Nyugodj békén drága kedvesünk ott a messze idegenben! Az örök világosság fényeskedjék a te lelkednek! Bánatos édesanyja: özv. Bóday Aladárné szül. Mindszenthy Maria és testvérei: Bóday Árpád, Bóday Gizella, Bóday Imre, Bóday Zoltán, Bóday Huba.
Komáromi Ujság 1918 július 4

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése