2018. november 25., vasárnap

Dokumentum: Nemzetőri tiszti gyűlés jegyzőkönyve Komárom 1849

A tatai születésű Hamary Dániel részt vett az 1848/49-es szabadságharcban, és a komáromi várőrséggel együtt tette le a fegyvert. Élményeiről később könyvet is írt  Komáromi napok 1849-ben, Klapka György honvédtábornok alatt címmel. Az alábbi jegyzőkönyvet is ő publikálta 1868-ban a Honvéd című katonai folyóiratban.

„Folyó 1849-dik évi augusztus 9-én d.e. 10 órakor Amtman Jenő polgármester úr elnöklete alatt tartott nemzetőri tiszti gyűlés jegyzőkönyve. 

„Miután a várőri szolgálat sokkal tetemesb, minthogy ezt megbízatásához képest a nemzetőrség jelenlegi létszámában teljesíthetné, — nem tekintve azért az erre vonatkozó törvény betűire, de a beállott szükség által parancsolt eszközöket véve foganatba, elhatároztatott, mikép 

1- ör Addig is, míg a városban rendszeres házszám szerinti ösz- szeirás útján a nemzetőrség reorganisáltatnék, minden a városban lakó férfiú 20 évtől 60-ig tartozik nemzetőri szolgálatot tenni; ehez képest mind a 6 nemzetőri százados úr felhatalmaztatik s utasítatik századja lakása köriben házszám szerint pótlólag összeírni mindazon egyéneket, kik eddig ugyan nem, de a most hozott szabály szerint a nemzetőrségbe sorozhatok.
2- or A rend szigorú fenntartása tekintetéből, az illető százados urak minden altiszti állomást, a zászlóalj parancsnokához utólagosan bejelentendő kinevezés utján rögtön betölteni kötelesek.
3- or Minden nemzetőrnek, ki az összeírásban bennfoglaltatik, vagy altisztnek kineveztetik, s általában az alantos- a főtiszteknek is kötelességük a fölebbvalóktól érkezett akármely rendeletet kellő időben pontosan teljesíteni, ellenkező esetre következő pénzbüntetés állapíttatott meg:
a) Köznemzetőr ha valamely felhívást vagy parancsot teljesítetlen hágy, annyiszor mennyiszer fizet büntetéskép 2 frt pengőt.
b) Tizedes, ha ki- s beparancsolásra vagy más szolgálatra rendeltetett s meg nem jelent, fizet 4 frtot p. p.
c) Őrmester ha kötelességét nem teljesíti s általa zavart okoz, egyes esetenkint fizet büntetésül 5 frtot pengőben.
d) Ha pedig a százados vagy akármely minőségbeni főtiszt hibája vagy hanyagsága miatt a szolgálat hiányt szenvedne, vagy még tetemesb zavarokat idézne elő, az ily önkénytesen botrányt okozó főtiszt fizet 20 frtot pengőben.
Mely elősorolt pénzbüntetéseket a jogosan bevádlottakon a városi törvényhatóság rögtöni végrehajtás utján a nemzetőrség pénztárába behajtandja.
Folyó évi augusztus 10-én tartott közgyűlésben felolvastatván ez, a nemzeti kormány által rendelt általános népfelkelés alapján és elvén indulva, azon módosítással, hogy e városban lakó minden férfi 18-dik évtől kezdve 60-ig bezárólag köteleztetik a nemzetőri szolgálat teljesítésére, hagyatott helybe s illetőleg határozattá és törvénynyé szentesitetett.
És vájjon, ki ne védené e várat és várost? Ki ne viseltetnék e föld iránt kegyelettel, hová a rokonság és barátság kapcsai lánczolnak, hol gyermekéveink boldog időszakát éltük le? Azért azon hazafiui érzelem lelkesítse e város minden lakóit, melylyel minden magyar fenyegetett hona iránt viseltetni szent kötelessége; teljesítse azért mindenki szivesen és egész készséggel azon szolgálatokat, melyek magyar
hadsergünk, mely alkotmányos szabadságunk és függetlenségünk hajóját minden vészek daczára a felzúdult hullámok közül a béke és boldogság rév-partjához vezérlendi, győzelme elősegítésére szükségesek.
Ezt kívánja a haza, ezt a nemzet, magunk és utódaink szebb jövendője. 

Kelt Komáromban, 1849-dik évi augusztus 10-kén tartott közgyűlésből. 
Kiadta Szerényi Ödön s. k. főjegyző.“

Megjelent a Honvéd című katonai szaklap 1868/7. számában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése