2020. november 24., kedd

A Nagy Háború hősi halottja: Vargha Jenő

106 évvel ezelőtt halt hősi halált Vargha Jenő, az esztergomi  cs. és kir. 26. gyalogezred tartalékos zászlósa, civilben a komáromi gázgyár tisztviselője. Ezzel a bejegyzéssel rá emlékezünk, a komáromi sajtóban megjelent gyászhírek felidézésével. 
Vargha Jenő. Komárom város tisztviselői karának ismét gyásza van. Egyik fiatal, tehetséges és szép jövő előtt álló tagja a haza szolgálatában a becsület mezején hősi halált halt. Vargha Jenő gázgyári tisztviselő, városunk aranyifjuságának kedveit tagja volt, ki rokonszenves, szerény modorával sok barátot szerzett, kik most őszintén fájlalják fiatal tisztviselő korai elhunytát. A megboldogult a háború kitörésekor nagy lelkesedéssel sietett a zászló alá, amely mellett igazi hősként küzdött a véráztatta csatamezükön.
Az elhunytban Vargha Sándor református lelkész testvéröccsét gyászolja. A hős elhunytáról a bánatos szülők az alábbi gyászjelentést adták ki:
Varga Kálmán és neje szül. Kmoskó Mária ugy a maguk, valamint egész családjuk nevében mélységes fájdalommal, de Isten akaratán megnyugvó lélekkel jelentik, hogy az áldott lelkű fiu, a legjobb szívű testvér, Vargha Jenő, Komárom szab. kir. város gázgyári tisztviselője, a cs. és kir. 26. gyalogezred tartalékos zászlósa, 1914 évi november hó 24-én, 24 éves korában, hazájáért és nemzetéért Oroszlengyelországban, Szuloszovánál hősi halált halt. Ezredének általános rohamában szakaszával elsőnek ért fel a Fekete-hegyre s mialatt homlokára a győzelem babérja borult, fején golyótól találva, minden szenvedés nélkül örök álomra hunyta a szemét. Hős porait december 15-én bajtársai a harcmezőn külön sírba temették el. Ifjú életének kevés öröm jutott osztályrészül, legszebb idejében hagyott itt bennünket. Hisszük, hogy a jó Isten örök boldogsággal jutalmazza a békében és háborúban egyaránt becsülettel harcoló ifjút!
Kisölved, 1915. évi január hó 5 én. Forró szeretetünk, áldó kegyeletünk virraszt kedves emléke felett!

A város tisztikara az alábbi gyászjelentésben búcsúzik szeretett kartársától;
Komárom thjf. sz. kir. város tisztikara testvéri együttérzésből fakadó fájdalmas részvéttel tudatja, hogy hűséges munkatársa Vargha Jenő a városi gázgyár üzem nyilvántartója, a cs és kir. 26. gyalogezred tart. zászlósa 1914. november hó 24-en, életének 24 ik évében Szuluszovánál, amidőn bátor szívvel, tüzes lelkesültséggel ragadta rohamra szakaszát, az ellenség golyója által hősi halát halt. Bajtársai ott temették el vitézségének szinterén, a harcmezőn. Emlékét azzal a rajongó tisztelettel ápoljuk, ami a nemzet hőseit illeti meg. Komárom, 1915, január 10-én.

 A hivatalos veszteséglista róla szóló bejegyzésében egy hónappal későbbi dátum szerepel, valószínűsíthetően tévesen. 

Vargha Jenő emlékét az észak-komáromi református templom emléktáblája őrzi. 


https://promuseum.sk/gyaszjelentesek/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése