2020. március 1., vasárnap

Hírek a múltból 27.: Jubileumi Emlékérmek kiosztása

A Ferenc József császár uralkodásának 50 éves évfordulóján kiadott Jubileumi Emlékérem minden
bizonnyal a legnagyobb darabszámban kiosztott kitüntetés volt az Osztrák-Magyar Monarchiában. Az uralkodó arcképével díszített, "SIGNUM MEMORIAE" feliratú érmet a fegyveres erők tagjai egyszínű vörös, míg a polgári közigazgatás tisztviselői fehér-piros szalagon kapták. Az uralkodó és az a 14 katona, akik ekkor 50. éve szolgáltak aktívan, arany érmet kaptak, melyet a szalag és az érem találkozásánál a császári sas díszített.
A jogosultak körét igen tágan szabták meg, így a haderő állományának nagyobb része, a tartalékosok valamint a kiszolgált és nyugállományú katonák közül is számosan megkapták az érmet. Számos egykori katona, aki leszerelése után valamelyik állami szervnél helyezkedett el, mindkét szalagon megkapta a Jubileumi Emlékérmet. 
A következőkben néhány rövidhír olvasható arról, hogy Komáromban hogyan zajlott az érem kiosztása az arra érdemeseknek.


Felhívás. A mádi Kovács táborszernagy nevét viselő cs. és kir. 12. számú gyalogezred parancsnoksága ezennel meghívja a Komáromban és környékén tartózkodó, az ezred kötelékébe tartozó, 1895. sorozási évfolyambeli szabadságolt, valamint a tartalékos és a póttartalék igény jogosult legénységét a f. évi deczember hó 2-án Ő felsége a császár és király 50 éves uralkodói jubileuma alkalmából megtartandó jubileumi emlék érmek ünnepélyes kiosztásához, s egyben felhívja mindazokat, kik ezen ünnepélyen részt venni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat az ezred parancsnoksággal f. hó 10-ig közöljék. Komárom, 1898. október hó 3-án. A cs. és kir. 12. számú gyalogezred parancsnoksága. 
Komáromi Lapok 1898. október 8. 
Uralkodói jubileum. Az itteni cs. és kir. várparancsnokság által kiadott közlemény szerint, ő császári és apostoli királyi felsége uralkodásának 50-ik évfordulója alkalmából, folyó évi deczember hó 2 án délelőtt 9 órakor várbeli kápolnában helyőrségünk ünnepélyes istentiszteletetet rendez, melynek végeztével a várudvarra kivonult csapatok között a legfőbb hadúr által adományozott "Jubileumi emlék-érmet" fogják kiosztani. Kedvezőtlen idő esetén ezt az ünnepélyt a katonai lovardában fogják megtartani. 
Komáromi Lapok 1898. november 11. 
Jubileumi emlék-érmek kiosztása. A helybeli 12. számú hadkiegészitő parancsnokság a napokban közölte városunk tanácsával jubileumi éremre jogosultak névjegyzékét s egyben átküldözte a jubileumi emlékérmeket is (összesen 261 darabot) ugyanannyi szalaggal együtt, felkérvén a tanácsot, hogy azok kiosztásáról gondoskodni szíveskedjék. Az emlék érmeket Tátray József polgármester deczember 2-án reggeli 9 órakor fogja kiosztani a városi székház nagytermében, melyről az érdekeltek ezúton is értesíttetnek. A helyőrség tényleges állományt csapatai között a jubileumi emlék-érmek a várbeli kápolnában tartandó isteni tisztelet után a várudvaron kedvezőtlen idő esetén pedig a fedett katonai lovardában fognak kiosztatni. 
Komáromi Lapok 1898. november 26. 
Szolgálati érmek. Ő Felsége által 50 éves uralkodásának emlékére a polgári hivatalnokok részére adományozott emlékérmekből számszerint 388-at küldött le a belügyministerium vármegyénk főispánjához. Az érmek a vármegyei, városi és községi alkalmazottak között a közeli napokban fognak kiosztatni. 
Komáromi Lapok 1898. december 31.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése