2014. augusztus 29., péntek

A Nagy Háború hősi halottja: Kacz JózsefKacz József 1881 január 15-én született Komáromban. A szülővárosában elvégzett gimnázium után a m. kir Ludovika Akadémia tisztképző tanfolyamán tanult 1896-1900 között. Ennek sikeres befejezése után 1900 szeptember 18-án hadapród tiszthelyettesként kezdte meg szolgálatát a m. kir 17. székesfehérvári honvéd gyalogezredben. Hadnaggyá 1901 november elsején lépett elő. 1907 április 20-tól a m. kir 15. trencséni honvéd gyalogezredben szolgált tovább, majd még ugyanezen év május elsején főhadnaggyá léptették elő. 1911 május 1-től a m. kir 13. pozsonyi honvédgyalogezredhez helyezték át. 1913 elején az alakulat IV. zászlóalját az újonnan alakított m. kir 31. veszprémi honvéd gyalogezredhez vezényelték át, Kacz főhadnaggyal együtt. Itt már századparancsnokként szolgált. Az 1914-es mozgósításkor - már századosi rendfokozatban - az ezred II. zászlóaljában az 5. századot vezényelte. 

A 31-es honvédeket Galíciába vezényelték. Itt került sor az első harcérintkezésre 1914 augusztus 28-án, Uhnów község közelében (ma: Uhniv, Ukrajna). A támadásra vezényelt ezred visszaszorította az oroszokat, gazdag zsákmányt ejtett, de cserébe nagy árat fizetett: állományának 30%-át elveszítette. A hősi halottak között volt Kacz József százados is, aznap ő volt a legmagasabb rangú vesztesége a veszprémi honvédeknek. Halálának pontos körülményei ismeretlenek.
Családja több, mint egy hónappal később értesült a történtekről. A Komáromi Lapokban az alábbi közlemény jelent meg a századosról:
Egy a sok közülA magyar hősök vérvirágos bokrétájába ujabb név került.Szinte nem is tudjuk már számon tartani azokat a vitéz fiainkat, a kik meghaltak a hazáért, a magyar becsületért. A komáromi családok könnye egyre jobban hull, a komáromi családok gyászruhája egyre jobban szaporodik.

Legujabban derék polgártársunk Kacz Gáspár szívébe nyilallott bele a fekete híradás: elesett fia, a család büszkesége, a mindnyájuk által ismert és szeretett Kacz József honvédszázados.

Férfikora virágában oltotta ki szépreményű életét a világháború forgószele. Egy ismeretlen nevű orosz község határában Unownál érte utol a halál…

Mély megindultsággal jegyezzük fel nevét a komáromi hősök fényes sorába, hogy örökké éljen emlékezete a mi szíveinkben.

Egyben ideiktatjuk a család gyászjelentését is a mint következik:

Kacz Gáspár és neje szül. Pati Nagy Ágnes, Kacz Péter és neje szül. Szulik Margit, Mártha kis leányukkal együtt a rokonok nevében is megrendült kebellel tudatják, hogy hőn szeretett fiuk, illetve testvére, sógora és nagybátja Kacz József m. kir. honvédszázados élete 34 ik évében az északi harctéren az ellenség ellen intézett roham alkalmával Unow község határában hősi halált halt.

Hol ébredő, hol tünedező reménnyel sokáig voltunk kínos bizonytalanságban: vajjon él-e még? Bus tépelődésünkből a ma érkezett hivatalos hír riasztott fel, mely tudatta velünk, hogy Őt nem várhatjuk többé haza.

Porai nem nyugosznak hazai földben. Hamvai fölött talán sír sem domborul, a melyre bánatos könnyeinket hullathatnánk, - de égő fájdalmunkat enyhíti annak tudata, hogy élet-halál harcot vívó nemzetünk védelmében hullott el drága vére. 


Komárom, 1914. november 4.

A nemzet kegyelete őrködjék hamvadó porai fölött!

A veszprémi honvédek hadtörténete címmel megjelent ezredtörténet megemlékezik Kacz százados kedvenc nótájáról, melynek első versszaka a következő:


Vihar a levelet ide-oda fújja,
A szegény honvédnek szomorú a sorsa.
Ma még piros élet, holnap fehér álom,
Ne sajnáld a csókot tőlem, gyönyörű virágom!

Az uhnóvi ütközet halottainak temetőjébe az ezred egy fakeresztet állított emlékmű gyanánt, erre feliratként a fent idézett nóta harmadik sora került.
Kacz József századost 1915 nyarán posztumusz a Katonai Érdemkereszt hadidíszítményes III. osztályával tüntették ki ezredparancsnoka, Weeber Ede ezredes felterjesztése nyomán. A kitüntetési javaslat szövege így hangzik:


1914. évi augusztus hó 28-án Uhnovnál századát a legöldöklőbb és ádázabb tűzben rettenthetetlen bátorsággal vezette személyes példaadásával a legénységre oly buzdítólag hatott, hogy azok többszöri túlerő ellenére az ellenséget állásából kiszorították.
Ezen heves ütközet alatt nevezett százados hősi halált halt.Weeber ezredes
ezredparancsnok
Kacz százados emlékét Komáromban az északi városrész református templomában elhelyezett emléktábla, valamint a déli városrész I. világháborús emlékműve is őrzi. Az uhnóvi fakeresztre vésett strófa ma is olvasható a veszprémi 31-es honvédek és népfölkelők emlékművén, amelyet 1939-ben avattak fel Veszprémben. 

Az észak-komáromi református temetőben a hozzátartozók egy jelképes síremléket is állíttattak Kacz századosnak. A sírkőre Lengyel Ákos bukkant rá nemrég, így együtt elhatároztuk, hogy rendbe szedjük az emlékhely környezetét Kacz József halálának 100. évfordulójára. A sírkövet eltakaró, jórészt elhalt borostyánbozótot levágtuk, a fekete márvány oszlopot pedig megtisztítottuk. A síremlék ma ilyen állapotban várja a megemlékezőket:

 Köszönetemet szeretném kifejezni Cimbineusnak, Kiss Gábor századosnak és Lengyel Ákosnak a segítségért!
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése