2020. január 5., vasárnap

Műtárgy + Hírek a múltból: Vöröskereszt ünnepély 1916

Az I. világháború alatt a Vöröskereszt Magyarországon is igen aktívan részt vett a sebesült katonák ellátásában. A szervezet tevékenységének anyagi fedezetét jórészt adományokból teremtették elő, a munkát pedig önkéntesek végezték. Az adománygyűjtés egyik formája volt a szórakoztató rendezvények szervezése, amelyek bevétele a szervezet kasszáját gyarapította. Komáromban 1916 június 29-én Péter Pál napján rendeztek egy ilyen eseményt, amelyről a helyi sajtó is beszámolt. A bemutatott tárgy egy meghívólevél, amelyet a rendezvény egyik önkéntesének, bizonyos Liszkay Irénnek küldtek. A kőnyomatos eljárással sokszorosított formalevelet maga a várparancsnok, Konstanz Dobler von Friedburg altábornagy írta alá.

Péter Pál napja Komaromban.

(Nagy népünnepély. — Csónak korzó a Dunán — Nyári színpad - Uszo sziget. — Magyar
csárda, török kávéház stb. stb.)
Az egész országban ünnep lesz Péter Pál napja, mely a Vörös Kereszt javára lesz szentelve. Országszerte gyűjtés indul meg e nemes célra, mely a háború borzalmas sebein lesz hivatva enyhíteni.Pótolni keli azokat a milliókat, melyekkel a Vörös Kereszt a háború folyamán sebesültek ápolására fordított és kórházakat, sebesült állomásokat, vonatokat rendezett be. Városunkban is mozgalmas nap lesz Péter Pál napja.A Vörös Kereszt komaromi választmánya felkérte Kürthy Istvánné úrhölgyet az ünnep rendezésére és a nemes célú mozgalomhoz készségesen csatlakozott a cs. és kir. 29. gyalogezred tisztikara is, melynek nevében Tormássy Dezső ezredes* a legnagyobb buzgalommal működik a nap sikerén. Az ezen ügyben tartott előértekezlet a rendezőbizottságot megválasztotta és élére Kürthy Istvánné úrhölgyet és Tormássy Dezső ezredet állította, a gyűjtés programmát is kidolgozta a bizottság, mely igen nagyszabásúnak ígérkezik és elsőrendű szórakozást ígér. A délelőtt folyamán a városban és a pályaudvarokon gyűjtés lesz, melyre a Leányegyesület hölgyeit kéri fel a rendezőség. A hitfelekezeteket felkéri a rendezőség, hogy a templomokban e napon vagy a legközelebbi istentiszteleten a Vörös Kereszt javára rendezzen gyűjtést.Délután folyamán a parkban a várba vezető úttól a Dunáig terjedő része kordonnal lesz elzárva és itt zene szórakoztatja a közönséget, melynek kényelmére vendéglő, kávéház, cukrázda, magyar csárda lesz felállítva, ezenkívül pezsgős-sátor, szivaros és cigarettás bolt, levelezőlap és virágárusítás a jótékony célra.A gyermekek szórakozásáról is bőségesen kíván gondoskodni a rendezőség. Lesz hullámvasút, tréfás díj lövészet és versenyek. A felnőttek mulatásáról gondoskodik a nyári színpad, melyen egész délután folyamatos előadások (ének, szavalat, zeneszámok) lesznek.A Dunán regatta és versenyek lesznek és a kis Duna közepén pontonokra épített szigeten török kávéház lesz felállítva, ugyanott este tűzijáték. A csárdában cigányzenekar, a kávéházban tamburás zenekar szórakoztatja a közönséget.Mindenütt szigorúan megszabott árak és a belépődíjak is a legmérsékeltebben vannak megállapítva: személyenként 50 fillér, katonáknak őrmestertől lefelé 30 fillér és gyermekeknek 20 fillér. Csak jó idő kedvezzen az ünnepnek, bizonyára ott lesz egész Komárom.A komaromi Vörös Kereszt Egylet ezúton is fölkéri a nemes szívű közönséget, hogy a jótékonycélra való tekintettel virágot, szivart és cigarettát, süteményt és hasonló dolgokat ajándékozni szíveskednék. A szíves ajándékokat a vármegyeházára kéri küldeni a Vörös Kereszt elnöksége.

Komáromi Ujság 1916.06.22A komáromi cs. és kir. vár - és hídfőparancsnokság

Nagyságos 
Liszkay Irén 
úrnak
                                        úrhölgynek

                                                              Komárom

A katonai rendező bizottság nevében felkérem Nagyságodat szíveskedjék a június 29-i Vörös Kereszt javára rendezendő park-ünnepélyen eddigi beosztás szerint résztvenni s azt szíves közreműködésével támogatni

Kiváló tisztelettel
Komárom 1916 június 27

Dobler fmlt

cs. és kir. altábornagy
vár- és hídfőparancsnok


A komáromi Vöröskereszt ünnepély 
A Péter Pál napon Komáromban megtartott Vöröskeresztes ünnepélyről az alábbi cikkben számolhatunk be:A nagysikerű ünnepély rendezésében Tormássy Dezső ezredes, (Gustav - BF) Laa őrnagy, dr. Csendes (Ferenc - BF) főhadnagy buzgólkodtak a nagy sikeren a 29. gyalogezredből, az utászok részéről pedig Drechsler (Drechsler-Szombathy József - BF) százados tervei szerint készültek a dunai attrakciók. Ki kell emelnünk még Wojtovicz Károly főfegyvermestert, aki a látványosságok felállítása körül ötleteivel és leleményességével hasznos szolgalatokat tett anemes célnak.A mozgalmas délután sok előkelőséget vonzott. Ott voltak többek közt Dobler Konstantin cs. és kir. altábornagy, vár és hídfő parancsnok, Kürthy István főispán nejével, Darányi Ignác b t. t. orsz. képviselő, Ghyczy Dénes alispán családjával, dr. Antal Hugó főtörzsorvos, kórházparancsnok,F. Szabó Géza polgármester és a helyőrségi tisztikar teljes számmal.A délutánt a helyőrségi tisztikar foglalta le a nagyszabású park ünnep céljaira, melynek szép idő kedvezett és nagy tömegeket hozott mozgásba.Már napokkal ezelőtt elkészültek a sátrak, mutatványos bódék és egyéb attrakciók és a közönség nagy várakozással volt ezek iránt. Ebben nem is csalódott, mert mindenféle élvezetből bőségesen kijutott.Délután 3 órakor kiürítették a parkot és a katonaság kordont vont. A bejáratoknál négy pénztár teljesített szolgálatot a Vörös Kereszt hölgyeivel és titkárával, kiket erre a helyőrségi tisztikar nevében Dobler altábornagy várparancsnok kért fel, valamint a virág, szivar, cigaretta és pezsgő árusítással foglalkozó hölgyeket is.A pénztárak hatalmas ostromnak voltak kitéve és délután 5 órakor már ezernyi közönség hullámzott a park útjain. A Duna felé vivő főúton állott a virágsátor, hol Berzsenyi Janosits Józsefné vezetésével a Leányegyesület buzgó hölgyei árusították a közönség által összeadott virágokat. A vár felé eső részen volt a szerencsehalászat sátra, a zenepavillonban a cs. és kir. 29. gyalogezred zenekara remeknél remekebb darabokét játszott Oberthor karnagy vezetésével. Odébb céllövő és tekéző mulatságok folytak. A dunamenti részen állott a főút végén a pezsgős sátor, hol állandóan nagy vidámság uralkodott. Itt dr. Antal Hugóné, Asztalos Béláné, dr. Ghyczy Jánosné, Grünfeld Adolfné és Karcsay Gyuláné buzgólkodtak a gyöngyöző ital kiszolgálásával. Magyar csárda és bécsi vendéglő is volt a dunamelléki részen, a parton pedig sok féle látványosság vonzotta az ezernyi közönséget.A nyitott színpadon folyamatos előadásokban jeles műkedvelők és művészek vettek részt, a Dunán pedig az utászcsapatok vízi körhintát készítettek. Teljesen új és meglepően szép látvány volt az úszó sziget, mely pontonokon állott és rajta török kávéház, virág és pezsgő árusítás folyt. Állandó ostromnak volt kitéve. A közönséget a hidászok vitték át a jótékony célra szedett pár fillérért. A lelkes cserkészcsapat is felvonult csónakjaival és szintén csónakáztatta a közönség vízre vágyó tagjait, szóval nagy mozgalom volt a parkban és eleven élet lüktetett a késő esti órákig, mikor pompás tüzijáték fejezte be a szépen sikerült ünnepet.A jövedelem ez idő szerint még meg nem állapítható, mert a leszámolások folynak. De a bevételt 10.000 K-ra becsülhetjük, mert az ünnepnek mintegy 7-8000 látogatója volt.

Komáromi Ujság 1916.07.06 


* Tormássy Dezső ezredes eredetileg a cs. és kir. 83. gyalogezredben szolgált. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése