2016. február 15., hétfő

A Nagy Háború hősi halottja: Bóday Aladár

Bóday Aladár 1885 január 19-én született Komáromban. Sorkatonai szolgálatát a haditengerészetnél töltötte, leszerelése után Komárom vármegye központi hivatalánál helyezkedett el írnokként. Oszlopos tagja volt a református ifjúsági egyletnek, ahol a zászlótartó tisztségét töltötte be. A mozgósításkor a 12. gyalogezredbe hívták be, a IV. zászlóalj, 16. század katonájaként Szerbiában harcolt. 1915 február 15-én hunyt el a szarajevói 25. számú helyőrségi kórházban, a hivatalos jelentésben a halál okaként gyulladás van feltüntetve. A helyi sajtóban az alábbi hírek jelentek meg róla:


Meghalt a hazáért. 
A vármegyeházán gyászlobogó hirdeti egy fiatal és szép reményekre jogosító élet elmúlását: Bóday Aladár, a vármegye egyik fiatal és munkás hivatalnoka, ki a déli hadjáratban kezdet óta résztvett, a harctéren szerzett betegség következtében a sarajevói katonai kórházban meghalt. Vitézül küzdötte végig a szerb hadjáratot. Annak utolsó szakaszáig és számos ütközetben vett részt. Egyik csatában súlyosan megsebesülve maradt a csatatéren eszméletlen állapotban. Ekkor testvéröccse mentette meg, ki szintén abban a csapatban szolgált, visszament érte és az ellenség tüzelése közben háton csúszva vitte magával csapatához. A testvéri önfeláldozás e megható példája mindenkor fényes lapján fog ragyogni e hadjáratnak. A vármegye őszintén gyászolja meg e szorgalmas, megbízható és hű tisztviselőjét, ki után csak kellemes emlék marad, mert mintaképe volt a kötelességtudó és derék hivatalnoknak. Halálát édesanyja özv. Bóday Aladárné és öt testvérén kívül korán özvegységre jutott felesége szül. Mészáros Ilonka siratja. Áldás legyen emlékezetén neki, aki a becsület mezején a hazáért halt meg szerette övéitől messze idegenben.

Komáromi Ujság 1915 február 18
Bóday Aladár temetése.  
Igaz és őszinte részvét kísérte utolsó utján csütörtök délután Bóday Aladárt, a vármegye fiatal tisztviselőjét, kinek hűlt tetemeit családja Sarajevóból Komáromba hozatta, hogy az édes anyaföldben térjen pihenőre. A megboldogult temetése csütörtök délután 3 órakor a helyőrségi kórházból ment végbe, hol a gyászoló család tagjain kívül meg jelent testületileg a vármegye tisztikara, a városi tisztikar, a magánintézetek számos tisztviselője és impozáns nagyszámú közönség. A korán elhunyt szimpatikus tisztviselő koporsója felett Benedek József református katonai lelkész szép beszédet mondott, mely után az érckoporsót a gyászkocsin tettek és a katonazenekar gyászindulója közben megindult a menet a ref. temető fele, hogy átadjak porrészeit a magyar földnek, melyért fiatal életét áldozta. A temetésen a ref. ifjúsági egyesület zászló alatt jelent meg.A halálesetről a megye tisztikara az alábbi gyászjelentést adta ki:
Komárom vármegye tisztviselői kara mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett tisztviselőtársa Bóday Aladár vármegyei irodatiszt a nemzeti létünkért folytatott harcokban, a déli harctéren támadt betegsége folytan, életének 30-k évében f. é. február hó 15-ik napján Sarajevoban meghalt a házáért. Szelíd lelkéért mindenki szerette, kötelességtudásáért, példaadó ügybuzgalmáért tisztviselőtársainak nagyrabecsülését méltán bírta, benne a haza hű fiát, a vármegye tisztviselő kara őszintén szeretett, nagyrabecsült tagját vesztette el. Hűlt tetemei Komáromban, a református temetőben levő családi sírboltban, folyó évi február hó 25-én én helyeztettek örök nyugalomra. Komárom, 1916. évi február hó 26-án. Áldás emlékére!
Komáromi Ujság 1915 március 4
Bóday Aladár testét tehát családja hazahozatta, remélhetőleg még most is a komáromi temetőben pihen. Dénes nevű öccse (nem azonos azzal, aki kimentette őt a harcmezőről) 1918 nyarán halt hősi halált az olasz fronton. Emléküket az észak-komáromi református templom emléktáblája őrzi.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése