2016. április 9., szombat

Hírek a múltból 13.: Fényképezni tilos?


Főként az idősebb korosztálynak lehetnek ismerősek a "Fényképezni tilos!" táblák, amelyek a szocializmus idején valamennyi katonai létesítmény közelében ott virítottak. A Monarchia idején jóval elnézőbbek voltak az ezzel kapcsolatos előírások, elég csak a korszakból fennmaradt számtalan katonai témájú képeslapra gondolni, amelyek laktanyákat, erődöket, sőt gyakorlatozó katonákat és harci eszközöket, hadihajókat ábrázolnak. Akkoriban a képeslapkiadás gyümölcsöző üzletág volt, az ilyen típusú lapok minden trafikban és papírkereskedésben megtalálhatók voltak. Freisinger Mór komáromi papírkereskedőt ezért igen csak kellemetlen meglepetés érhette, amikor bíróság elé idézték egy, a monostori erődöt ábrázoló képeslap kiadásáért.


A vádemelés alapját az 1879. évi XL. törvénycikk, avagy a kihágásokról szóló büntető törvénykönyv 33. §-a képezte, amely szerint:

 A ki valamely vár, vagy erőd, vagy a védelem czéljából létesített megerősített tábor fekvéséről, erődítvényeiről, vagy ezeknek valamelyik részéről, az illetékes hatóság engedelme nélkül, tervet vagy vázlatot készít, vagy közzétesz, ugyszintén a ki hivatalos őrizet alatt levő ilyen tervet, vagy vázlatot magának vagy másnak megszerez, lemásol, vagy lemásoltat; két hónapig terjedhető elzárással és háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

A bírósági tárgyalásról a budapesti sajtóban megjelent két hírt az alábbiakban teszem közzé:

A komáromi vár képes-levelezőlapon. 


A múlt év tavaszán történt, hogy Freisinger Mór komáromi papírkereskedő különféle fényképfelvételeket küldött Komárom városáról és vidékéről Divaldroly fővárosi műnyomdatulajdonosnak, hogy azokról neki képes-levelezőlapokat készítsen. E fényképek között volt a komáromi monostori várerőd s, környékének képe is. Divald Károly elkészítette a képes levelezőlapokat s elküldte a megrendelő komáromi papírkereskedőnek. Nagy volt azonban a meglepetése, midőn egy szép napon a vizsgálóbíró elé idézték s tudtára adták, hogy állam ellen való kihágással vádolják. A komáromi ügyészség, ugyanis a közös hadügyminisztérium megkeresésére az egyik levelezőlapban, mely a monostori várerődöt s környékét ábrázolja, állam ellen való kihágást látott s megindította az eljárást úgy Freisinger, mint Divald Károly ellen, kiket a kihágási büntetőtörvény 33-ik szakasza alapján vád alá is helyeztek. Ma tárgyalta ezt az ügyet a budapesti esküdtbiróság Zsitvay Leó elnöklésével. A vádhatóságot Magyar István dr. királyi ügyész képviselte, védők Pollák Illés dr. és Váry Albert dr. voltak. Freisinger Mór vádlott nem érzi magát bűnösnek. Nem tudta, hogy a fölvétel a monostori erődöt ábrázolja, annál kevésbbé, mert nem is ő készítette a fényképet, hanem egy Diósi nevű amatőr fotográfus. Ö Diósit csak azzal bízta meg, hogy Komáromról készítsen fölvételeket, de arra nem adott neki utasítást, hogy a várat is fotografálja le. Divald Károly szintén ártatlannak tudja magát. Freisinger nyolc fölvételt küldött neki, hogy azokról képes-levelezőlapokat készítsen neki s azok között volt az inkriminált fölvétel. Nem tudta, hogy az tiltott fölvétel. Minden fölvételről ezer reprodukciót készített s elküldte Freisingernek, a kinek máskor is csinált már képes levelezőlapot. Pollák Illés dr.: A vádiratot Freisinger ellen 1903 szeptemberében adták be s az ügy 1904 augusztusig pihent. Kéri. tehát, hogy Freisinger ellen az eljárást elévülés címén szüntessék meg. Váry Albert dr. szakértőket kér meghallgatni arra nézve, vájjon az inkriminált fölvétel vázlat-e, vagy terv? Ö is vitatja, hogy elévülés forog fenn. Magyar dr. királyi ügyész szerint szó sem lehet elévülésről. Szakértők kihallgatása fölösleges, mert maga az esküdtbiróság is meg tudja ítélni, mit ábrázol a lefoglalt levelező-lap. . .. : A bíróság visszavonult, hogy döntsön a védők kifogása dolgában. Mikor az elnök újra megnyitotta az ülést, előállott Freisinger s kijelentette, hogy mint jó magyar ember, nem akart ártani az államnak, azért kéri, hogy semmisítsék meg a lefoglalt levelezőlapokat. A bíróság ennek utána kihirdette az ítéletet, mely szerint a vádlottakat az esküdtek meghallgatása nélkül elévülés címén felmentette. 


Budapesti Hírlap 1904 október 6

A belügyminisztérium panasza. 

Freisinger Mór komáromi papírkereskedő lefotografáltatta a komáromi vár monostori erődítményét és elküldte Divald Károly budapesti fényképésznek, hogy ezer példányban sokszorosítsa képes levelezőlapon. Divald eleget tett a megbízásnak, elküldte a levelezőlapokat, mire a hadügyminisztérium állam elleni kihágás miatt följelentette Freisingert és Divaldot. Szerdán tárgyalta az ügyet a budapesti büntető törvényszék, mint esküdtbíróság, Zsitvay Leo curiai biró elnöklete alatt. A közvádat dr Magyar István királyi ügyész képviselte; a védelmet dr Pollák Illés és dr Vári Albert látta el. A két vádlott azzal védekezett, hogy nekik sejtelmük sem volt arról, hogy a várrészlet lefotografálásával állam elleni kihágást követnek el. Dr Pollák Illés elévülés címén kérte az eljárás megszüntetését, a bíróság elfogadta a védő előterjesztését és a két vádlottat elévülés címén fölmentette.


Pesti Hírlap 1904 október 6 

Az ügy végül tehát felmentéssel végződött. Érdemes megjegyezni egyébként, hogy az míg az észak-komáromi erődökről többféle képeslap volt forgalomban (Freisinger Mór kínálatában is voltak ilyenek), addig a déli városrész erődítményeiről alig ismerünk ilyet. A helytörténeti tankönyv 102. oldalán látható egy ilyen lap, amely a Monostori Erőd ún. dunai bástyáját ábrázolja. Jól olvasható a kiadó neve is, amely nem más mint Freisinger Mór. Talán éppen ez lehetett a vitás sorozat egyik darabja?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése