2019. szeptember 24., kedd

Altiszti életpályamodell a Monarchiában

Mostanság gyakran találkozni a sajtóban az "életpályamodell" kifejezéssel, elsősorban a pedagógusok kapcsán, de a honvédséggel foglalkozó hírekben is előkerül ez a fogalom. Ebben a bejegyzésben természetesen nem a napjainkban hirdetett katonai pályafutáselmélettel, hanem annak előképével foglalkozom.
Már a 19. században kitalálták, hogy a több éves, évtizedes szolgálati idővel bíró altiszteket olyan állami állásokhoz juttatják, amely tisztességes és hosszú távú megélhetést nyújt számukra. Ezt a modellt az Osztrák-Magyar Monarchiában is alkalmazták: törvény mondta ki, hogy bizonyos állami munkahelyek a hadsereg kiszolgált altisztjei számára vannak fenntartva. Az elvet már az 1868. évi XL. törvényben is rögzítették, részletes szabályozását azonban az 1873. évi II., a kiszolgált altisztek alkalmazásáról szóló törvénycikk valósította meg (értelemszerűen itt a Magyar Királyságra vonatkozó szabályozásról van szó). 
A törvény első paragrafusa így szól:
1. § Azon altisztek, kik a hadseregben, a hadi tengerészetnél vagy a honvédtörzseknél és osztályoknál tizenkét évig, s e közben legalább nyolcz évig mint altisztek tettleg szolgáltak és magukviseletéről kedvező igazolványnyal vannak ellátva: ez által igényt nyernek akár közszolgálatban, akár pedig az állam által segélyezett vasuti, gőzhajózási és egyéb vállalatoknál leendő alkalmaztatásukra.
A betöltendő állások körét a törvény negyedik paragrafusa határozta meg:


4. § Azon, akár állandó, akár ideiglenes állomások, melyek kiszolgált altisztek számára tartatnak fenn, a következők: 
a) minden hivatalszolgai és alsóbbrendü felvigyázói állomás a közös és a magyar királyi ministeriumoknál, a horvát-szlavon országos kormánynál és a fiumei királyi kormányzóságnál, valamint a magyar államban létező törvényszékeknél, birósági s egyéb hivataloknál, fegy- és más olyan intézeteknél, melyek egészben vagy részben államköltségen tartatnak fenn;
b) ugyanezen állomások a köztörvényhatóságoknál felerészben; 
c) minden, a hivatal- és irodaszolgai, s az alsóbbrendü felvigyázói és kezelési szolgálat körébe tartozó állomások, az állam által javadalmazott vagy biztositott azon vasuti, gőzhajózási és egyéb vállalatoknál, melyek jövőre engedélyeztetni fognak, vagy a melyek már engedélyeztettek és alapszabályaiknál, engedélyokmányaiknál fogva vagy egyébképen kötelezve vannak, a szolgálati állomások betöltésénél kiszolgált altiszteket figyelembe venni.
A törvény teljes szövege itt elolvasható. 


Az állásokat a hivatalos lapokban hirdették meg, én a bejegyzés összeállításakor a Honvédségi Közlönyből szemezgettem a hirdetéseket. A m. kir. posta, a m. kir. pénzügyőrség mellett a MÁV-nál is számos állás (állomásfelvigyázó, raktáros, málházó, pályaőr, váltókezelő,kalauz) várta a kiszolgált altiszteket. Ezek mellett a városi rendőrségek, fegyintézetek, és különféle hivatalok, iskolák és más közintézmények kerestek adminisztratív és gyakorlati állások betöltésére embereket. 
A teljesség igénye nélkül a következő munkakörökkel találkozhatunk a korabeli hirdetésekben: egyetemi laboráns, múzeumi kapus, révkalauz, útmester, kézbesítő, hídvámszedő, állatorvosi akadémia lóápoló, vármegyei vagy városi hajdú, erdőőr, épületgépész, épületfűtő, kőnyomdász (a fénymásoló korabeli megfelelője), laktanyafelügyelő, folyamfelvigyázó, pedellus, állami becsüs, múzeumi laboráns (műtárgyvédelmi szakember), útkaparó.

És most következik a lényegi rész: összegyűjtöttem egy csokorra valót olyan hirdetésekből, amelyek Komáromban kínáltak munkalehetőséget a kiszolgált altiszteknek.


1 Fogház-őrmesteri állomás a komáromi kir. ügyészségnél. — Évi fizetés 300 frt. — Lakbér 40 frt. — Szabályszerű ruhailletmény. — A magyar nyelv szó- és Írásban ismerete, számolásban jártasság. — A kérvény benyújtandó : a budapesti kir. főügyészséghez 1888. év január hó 10-ig.


1 segédszolgai állomás, a komáromi kir. járásbíróságnál. Évi fizetés 240 frt. — Lakbér 40 frt. —50 frt ruhailletmény. — A magyar nyelv ismerete szó- és írásban. — A kérvény benyújtandó: a komáromi kir. törvényszék elnökségéhez 1889. évi márczius hó 28-ig. 1 kapu-őr állomás Komárom vármegye törvényhatóságánál. Fizetés 200 frt. Lakpénz 40 frt. A kérvények Komárom vármegye alispánjához 1890 április 10-ig benyújtandók. 


1 sóhordári állás a komáromi m. kir. sóhivatalnál. 250 frt fizetés, szabályszerű lakpénz és 45 kilogramm sójárandóság. Kérvények a győri m. kir. pénzügyigazgatósághoz 1894 október hó 31-ig, Egy III. oszt. hivatalszolgai állás a komáromi kir. törvényszéknél. Fizetés 250 frt. Törvényszerű lakpénz, esetleg természetbeni lakás. 50 frt ruhaátalány, illetőleg természetbeni ruhailletmény. Magyarul írni és olvasni tudás. Kérvények a komáromi kir. törvényszék elnökéhez 1899. évi szeptember hó 30-ig, Egy folyam felvigyázói állás (Gönyű székhelylyel) a komáromi m. kir. folyammérnöki hivatalnál. Fizetés 800 korona. Lakpénz 100 korona. Irodai átalány 10 korona 56 fillér. Hajózási átalány 56 korona 70 fillér. Hajózási szerek jókarbantartási átalány 10 korona 50 fillér. A magyar nyelv teljes ismerete szóban és írásban. Egyszerű fogalmazványok szerkesztésében való jártasság. A méter mértékek ismerete. A hajózás és rajzolásban való jártasság előnyt nyujt. Két évi próbaszolgálat. Véglegesítés a két évi próbaszolgálat alatt leteendő gyakorlati vizsga után. Kérvények a komáromi m. kir. folyam mérnöki hivatalhoz 1900. évi márczius hó 31-ig, 


Egy pénzügyőri vigyázói állás a komáromi m. kir. pénzügyigazgatóság kerületében. Napizsold 1 korona 80 fillér. Ruhaátalány 100 korona. Szabályszerű mellékilletmények. Végzett tanulmányok igazolása-kérvények a komáromi m. kir. pénzügyigazgatósághoz 1900. évi június hó 4-ig,Egy írnoki állás a komáromi kir. törvényszéknél. Fizetés 1000 korona. Törvényszerű lakpénz; esetleg természetbeni lakás. Négy középiskolai osztály. Valamely kir. bíróságnál előzőleg teljesített 6 hónapi próbaszolgálat igazolása. Telekkönyvi vizsga letétele. Kérvények a komáromi kir. törvényszék elnökéhez 1900. évi április hó 5-ig,


Egy kezelési gyakornoki állás a komáromi m. kir. pénzügyigazgatóságnál. Évi segélydij 600 korona. Négy középiskolai osztály. Az előirt kezelési szakvizsgának egy év alatt köteles letétele. Kérvények a komáromi m. kir. pénzügyigazgatósághoz 1901. évi augusztus hó 10-ig, Egy mázsatiszti állás a komáromi m. kir. sóhivatalnál, vagy a komáromi m. kir. pénzügyigazgatóság kerületébe tartozó valamely más m. kir. sóhivatalnál. Fizetés 1000 korona. Törvényszerű lakpénz Szabályszerű mellékilletmények. Négy középiskolai osztály. Nyelvismeret. A kinevezett köteles fizetésének 2/3-val felérő tiszti biztosítékot letenni. A kérvényben határozottan kiteendő, vajjon a pályázó csak a megüresedett, vagy esetleg bárhol megüresedő más hasonló állás elnyerése iránt is pályázik. Kérvények a komáromi m. kir. pénzügyigazgatósághoz 1902. évi január hó 15-ig nyújtandók be. 


Fogházfelügyelői állás a komáromi kir. törvényszéki fogháznál. Fizetés 1000 korona. Lakpénz 360 korona, vagy természetbeni lakás. Négy középiskolai osztály. Három havi próbaszolgálat. Kérvények a győri kir. főügyésznél 1903. évi deczember hó 16-ig nyújtandók be.Egy hivatalszolgai állás a komáromi m. kir. pénzügyigazgatóságnál. Fizetés 500 korona. Lakpénz 120 korona. Ruhaátalány 60 korona. Kérvények a komáromi m. kir. pénzügyigazgatóságnál 1904. évi január hó 15-ig, Egy kataszteri irattárt kezelő irodatiszti állás a komáromi m. kir. pénzügyigazgatóságnál. Fizetés pótlékkal együtt 1400 korona. Lakpénz 360 korona. Négy középiskolai osztály. Valamely gazdasági iskola elvégzése és egy évi gyakorlat. Irodakezelési szakvizsga a kinevezéstől számítandó egy év alatt leteendő. Kérvények a komáromi m. kir. pénzügyigazgatóságnál 1901. évi julius hó 28-ig nyújtandók be. Egy fogházőrmesteri állás a komáromi kir. törvényszéki fogháznál. Fizetés (pótlékkal) 900 korona. Lakpénz (pótlékkal) 180 korona. Ruha természetben. Magyar nyelv szóban és Írásban. Kérvények a komáromi kir. ügyészséghez deczember 13-ig nyújtandók be.


Egy rajzolói állás a komáromi katonai műszaki igazgatóságnál.
Fizetés 960 korona. Törvényszerű lakpénz és 120 korona egyenruházati pótlék egyszersmindenkorra szolgálati ruházat beszerzésére. Feltételek . Német nyelv szóban és írásban és számolás. Esetleg 6 havi próbaszolgálat. Azonkívül kívánatos az építőrajzolás ismerete. Kérvények a komáromi katonai műszaki igazgatósághoz 1907. évi márczius hó 31-ig nyújtandók be. Egy előmunkási állás a komáromi tüzérszertárnál. Fizetés évi 960 korona, az évi 1440 korona fizetéssel járó I. fizetési osztályba való előléptetési várománynyal, szabályszerű lakpénz és 120 korona egyenruházati pótlék egyszersmindenkorra.
Feltételek : Német nyelv szóban és írásban. A lövedékgyújtók minden fokban való kidolgozásának ismerete az ezen különleges szakmában töltött legalább 8 évi gyakorlati alkalmazás beigazolása által. Kérvények a komáromi tüzérszertárhoz 1907. évi szeptember hó 15-ig nyújtandók be. Egy jegyzőkönyvvezetői állás a komáromi katonai műszaki igazgatóságnál. Fizetés évi 980 korona, az évi 1440 korona fizetéssel járó I. fizetési osztályba való előléptetési várománnyal, szabályszerű szállásilletmény és 120 korona egyenruházati pótlék, egyszersmindenkorra. A német nyelv szóban és írásban, az irodakezelöi szolgálat ismerete. A magyar nyelv ismerete. Kérvények 1908. évi márczius hó 25-ig a komáromi katonai műszaki igazgatósághoz.


Egy írnoki állás Komárom vármegye árvaszékénél.
Kezdőfizetés 1400 korona. Lakpénz 420 korona. Négy középiskolai osztály. Komárom vármegye főispánjához czimzett kérvények Komárom vármegye alispánjához 1908. évi junius hó 28-ig. A nyugdíjazás esetében követendő eljárásra a honvédségi Rendeleti Közlöny (Szabályrendeletek) 1907. évi 14. számában 3833/eln. szám alatt közzétett körrendelet irányadó. Egy számfejtői állás a komáromi tüzérségi szertárnál. Fizetés 1200 korona évente, az évi 1680 korona fizetéssel járó I. fizetési osztályba való előléptetési várománynyal, szabályszerű szállásilletmény és 120 korona egyenruházati pótlék egyszer s mindenkorra. Feltételek : Német nyelv szóban és Írásban. Jó kézírás. A tüzérségi anyag alapos ismerete. Az irodai szolgálat ismerete. 3 havi próbaszolgálat. Kérvények a komáromi tüzérségi szertárhoz 1909. évi szeptember hó 15-ig,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése